Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad van Attent Zorg en Behandeling is met 10 leden de vertegenwoordiging van het personeel. De huidige zittingstermijn loopt tot 1 juli 2019.

De OR heeft een eigen missie: zij staat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie, waarin medewerkers actief betrokken worden bij de ontwikkelingen.
 
De taakstelling van de OR is tweeledig; het voeren van overleg met de bestuurder en tevens het vertegenwoordigen van de werknemers in de organisatie. Niet alleen op de sociale onderdelen van het beleid, maar ook de financieel-economische, strategische onderdelen en andere invalshoeken. Het goed functioneren van de organisatie is daarmee niet alleen een zaak van de bestuurder, maar ook van de werknemers en dus van de OR. Om deze taken uit te kunnen voeren geeft de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan de OR een aantal basisbevoegdheden:
 

Adviesrecht

Het adviesrecht is van toepassing op organisatorische of bedrijfskundige onderwerpen. De wet omschrijft in artikel 25 WOR onder welke omstandigheden een adviesaanvraag door de bestuurder moet worden ingediend.

 

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht van de OR is (in grote lijn) van toepassing op regelingen en afspraken op het gebied van sociaal beleid. Het gaat hierbij om regelingen die vaak direct invloed hebben op het personeel. Als de bestuurder een regeling of afspraak wil invoeren, intrekken of wijzigen dan is het instemmingsrecht van toepassing. Artikel 27 WOR.

 

Informatierecht

Om als OR goed te kunnen functioneren, is het van belang dat er voldoende informatie voorhanden is. Het recht op informatie wordt geregeld in artikel 31 WOR.

 

Overlegrecht

Hierbij komen bestuurder en OR in vergadering bij elkaar om te praten, ideeën uit te wisselen, besluiten te nemen, argumenten te horen, et cetera. Artikel 23 en 24 WOR.

 

Initiatiefrecht

Naast het agenderen van punten, staat het de OR ook vrij  om buiten de vergadering schriftelijk een initiatiefvoorstel in te dienen. Oftewel, de OR kan actief zelf met onderwerpen aan de slag. Artikel 23 WOR.

 

Stimuleringsrecht

Op een aantal gebieden wordt van de OR verwacht dat zij actie onderneemt zodra blijkt dat in de onderneming zaken op die gebieden niet (goed) worden nageleefd. De OR heeft hierbij een zogeheten zorgplicht. Artikel 28 WOR.


Verder heeft de OR de volgende taken  en middelen

Bevorderen dat werkgever afspraken maakt
De OR bevordert dat de werkgever wettelijke voorschriften nakomt, zoals arbeidstijden en minimumloon. Het gaat ook om de afspraken die zijn vastgelegd in de cao of binnen het bedrijf zelf.

Initiatief
De OR heeft niet alleen een controlerende taak. Als het nodig is kan de OR zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld voorstellen te schrijven en onderzoek te doen naar de gevolgen van voorgestelde maatregelen.

Overlegvergadering met werkgever
Minstens twee keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten worden voorbereid over financiën of de organisatie. Ook maken de werkgever en de OR afspraken over hoe de OR in de besluitvorming wordt betrokken.      

Achterban raadplegen
De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Als de werkgever bijvoorbeeld voorstelt om arbeidstijden aan te passen, kan de OR de werknemers raadplegen.       

Deskundigen raadplegen
De OR heeft het recht om deskundigen te raadplegen. Een deskundige kan iemand zijn die in de onderneming werkt, bijvoorbeeld het hoofd Personeelszaken, of iemand van buiten de onderneming, bijvoorbeeld een organisatiedeskundige.

Gelijke behandeling
De OR moet waken tegen discriminatie en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de onderneming bevorderen. Bovendien is het de taak van de OR om de inschakeling van gehandicapten en minderheden te bevorderen.

Arbo
De OR moet er op toezien dat voor de onderneming geldende voorschriften (bijvoorbeeld Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidswet), eventuele CAO-bepalingen en interne regelingen worden nageleefd.

Werkoverleg en bevoegdheden
Het is aan de OR om het werkoverleg en het overdragen van de bevoegdheden in de onderneming te stimuleren.     

Milieu
De OR bevordert de zorg voor het milieu binnen de onderneming.