Bekostiging zorg en dienstverlening Attent Zorg en Behandeling

Bekostiging zorg met verblijf en zorg met verblijf en behandeling

De bekostiging van de zorg met verblijf en zorg met verblijf en behandeling in een AWBZ-zorginstelling gaat als volgt:


AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)


Iedere cliënt die in een van onze locaties komt wonen, vraagt hiervoor een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van het CIZ vertalen uw zorgvraag in een zorgzwaartepakket. Hierin staat bescheven hoeveel hulp u nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt, uitgedrukt in “uren per week”. Op die uren baseert de overheid het bedrag dat een zorgaanbieder voor elke cliënt krijgt. Met dat geld komt de aanbieder (Attent Zorg en Behandeling) tot een passend antwoord op uw vraag.
Voor alle diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg die Attent Zorg en Behandeling u op basis van uw indicatie verstrekt, bent u verzekerd op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
U bent echter ook een maandelijkse eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Het kan soms enige tijd duren voor u de eerste rekening ontvangt.
Attent Zorg en Behandeling heeft geen enkele invloed op de hoogte van uw eigen bijdrage.
De medewerkers van het Attentiepunt kunnen u nader informeren over de eigen bijdrage.


Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel te stimuleren dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. U kunt daarbij denken aan mensen die beperkingen ervaren door ouderdom of een handicap.
Om zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen aan de maatschappij kan het zijn dat u bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebt bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
Ook kan het noodzakelijk zijn dat uw woning wordt aangepast aan uw mogelijkheden of dat u gebruik wilt maken van een maaltijdservice.
In dergelijke situaties kunt u een beroep doen op de gemeente waar u woont voor een vergoeding van de kosten die met die ondersteuning gepaard gaan.
Attent Zorg en Behandeling levert ook een deel van deze diensten. Medewerkers van het Attentiepunt en de medewerkers van Attent Zorg Thuis kunnen u daar meer over vertellen.
Uiteraard kunt u zich altijd tot uw gemeente wenden voor nadere informatie.


Aanvullende diensten

Helaas worden niet alle diensten die Attent Zorg en Behandeling verstrekt vergoed door de AWBZ of de Wmo. Sommige kosten, zoals het gebruik van consumpties, telefoon, kapper of pedicure, het door Attent zorg en behandeling laten verzorgen van de was zijn voor eigen rekening.
De diensten die wij aan u leveren en die niet worden vergoed door de AWBZ noemt Attent Zorg en Behandeling “aanvullende diensten”. Uiteraard staat het u vrij om al dan niet gebruik van deze diensten te maken.
De aan u geleverde aanvullende diensten worden maandelijks in rekening gebracht. De rekening wordt verstuurd naar het adres dat u heeft opgegeven. Dat kan naar u zelf zijn, maar ook naar iemand die uw financiën beheert.
Als u ervoor kiest de maandelijkse rekening te voldoen door middel van automatische incasso, worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Aan het eind van uw verblijf op een locatie van Attent Zorg en Behandeling wordt een eindafrekening gestuurd. Daarbij worden uitstaande rekeningen en eventuele tegoeden met elkaar verrekend. Voor de aanvullende diensten en de daarbij behorende tarieven verwijzen wij u naar de informatie die is opgenomen in de cliëntinformatiemap.