Aanvullende dienstverlening zorg met verblijf

Voor alle diensten op het gebied van zorg, behandeling en verblijf die Attent Zorg en Behandeling verstrekt, bent u verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Van verzekerde zorg op basis van de Zvw is sprake indien u na een ziekenhuisopname gedurende een relatief korte periode komt revalideren bij Attent. Een revalidatieperiode mag niet langer duren dan zes maanden. Na deze periode gaat u óf terug naar uw eigen woning of naar een andere woonomgeving. De zorg valt wel onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering.

Van verzekerde zorg op basis van de WLZ is sprake indien u beschikt over een indicatie die is afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorginstellingen (CIZ). In dat geval bent u maandelijks een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Helaas vallen niet alle diensten die Attent Zorg en Behandeling kan verstrekken onder verzekerde zorg. Sommige kosten, zoals het gebruik van consumpties, telefoon, kapper of pedicure of het door Attent Zorg en Behandeling laten verzorgen van de was, zijn voor eigen rekening.

De diensten die wij aan u leveren en die niet worden vergoed, noemt Attent Zorg en Behandeling “aanvullende diensten”. Uiteraard staat het u vrij om al dan niet gebruik te maken van deze diensten.

De aan u geleverde aanvullende diensten worden maandelijks in rekening gebracht. De rekening wordt verstuurd naar het adres dat u heeft opgegeven. Dat kan naar u zelf zijn, maar ook naar iemand die uw financiën beheert.

Meer informatie over aanvullende diensten kan worden verstrekt door een medewerker van het Attentiepunt of een medewerker van een locatie.

U Klik op hier voor een overzicht van de tarieven.