Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht

Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht

 

Waarom een Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht?

‘De’ zorg is een breed begrip. Niet alleen medische handelingen en middelen vallen eronder. Ook niet alleen kosten die instellingen maken voor personeel en huisvesting. In feite strekt zorg zich uit tot het gehele welzijn van mensen die zorg nodig hebben. De invulling van de dag en de avond vallen er ook onder, en dan het liefst aansluitend bij de wensen en behoeften van de bewoners. Maar in de praktijk zien we dat daar nauwelijks geld voor beschikbaar is.

Voor menskracht wordt in toenemende mate een beroep op vrijwilligers gedaan. Maar alleen met handjes erbij blijven de mogelijkheden beperkt. Er is soms vervoer nodig, voor een groep of individueel. Of materiaal voor creatieve activiteiten, muzikanten om aan te sluiten bij de herinneringen van de mensen. Er zijn mooie hulpmiddelen als de Tovertafel, Beweegtafel of een Duofiets. Maar helaas worden die niet uit subsidie of zorgpremies vergoed. Daarvoor zijn particuliere initiatieven nodig. Daarom hebben we De Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht opgericht.

 

Wat doet de Stichting Vrienden van St. Elisabeth en de Hessegracht?

Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht is opgericht door mensen die zich betrokken voelen bij de verpleeghuizen. Solidariteit en iets extra’s doen voor kwetsbare mensen is de leidende gedachte. Doel van de stichting is het werven van gelden via donateurs, giften, legaten en erfstellingen, om daarmee extra voorzieningen en activiteiten voor de bewoners mogelijk te maken. Wensen van bewoners staan daarbij centraal. Op deze manier wil Stichting Vrienden van
St. Elisabeth en De Hessegracht de bewoners net dát beetje extra bieden wat het leven aangenaam maakt, zodat zij onbezorgd kunnen genieten van een mooi of bijzonder moment.

 

Wat kunt ú doen?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners en cliënten van St. Elisabeth en De Hessegracht?
Dat kan door:

  • Donateur te worden voor een periodiek vast bedrag. Hiertoe kunt u de machtiging invullen.
  • Het geven van een eenmalige bijdrage op bankrekeningnummer NL38RABO 0321978358 t.n.v. Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht te Doesburg

Over donaties aan onze stichting hoeft geen belasting te worden betaald. Zo komt elke euro ten goede aan de bewoners en cliënten van St. Elisabeth en De Hessegracht.

Periodieke schenkingen
Overweegt u om de stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht langdurig te steunen? Bij een jaarlijks bedrag van ten minste vijf kalenderjaren is het belastingvoordeel het grootst. Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt.

Nalatenschap
De Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht gedenken in een nalatenschap is een uitstekende manier om ons werk ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Via uw bijdrage nú, helpt u mee aan onze activiteiten voor later!

Graag verwelkomen wij u als Vriend van onze stichting!

 

Geschiedenis

Onze Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht is zeer onlangs opgericht.

Het bestuur, bestaat uit:

Hermen Overweg         voorzitter
Richard Mulder             secretaris
Hans van der Maas       penningmeester
Martin Beijer                  lid

De startfinanciering van de stichting vloeit voort uit de opbrengst van de door de Rotary Doesburg georganiseerde Haringparty op 20 juni 2017.

De stichting ontvangt en beheert gelden uit donaties of legaten e.d. die, aanvullend op het reguliere budget, worden ingezet voor extra’s ten behoeve van het welzijn en het leefklimaat van de bewoners en cliënten van St. Elisabeth en De Hessegracht.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Per 1 november 2017 is de Stichting Vrienden van St. Elisabeth en De Hessegracht een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend onder RSIN/fiscaal identificatienummer: 857684036.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 69000689.

Bankrekening: NL38RABO 0321978358.

Secretariaat:
Hanzeweg 12|
6981 BX  Doesburg

E-mail: vrienden.elisabeth@gmail.com

 

Beleidsdocumenten

De stichting is 20 juni 2017 notarieel opgericht.

Voor het beleidsplan verwijzen wij u naar: Beleidsplan Vriendenstichting E&H 2017 - 2021

Voor de financiële cijfers verwijzen wij u naar: Jaarrekening 2018