Stichting Vrienden van De Oude Plataan

(voorheen Vriendenstichting De Oude Plataan)

Doelstelling

Het voorzien in extra behoeften van de bewoners en cliënten van het woonzorgcentrum “De Oude Plataan” – onderdeel van Attent Zorg en Behandeling - te Dieren (gemeente Rheden) die niet uit de exploitatie kunnen worden bekostigd. Het organiseren van activiteiten met het doel gelden te verwerven ter ondersteuning van de doelstelling.

Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting ontvangt en beheert gelden uit donaties of legaten e.d. die, aanvullend op het reguliere budget, worden ingezet voor extra’s ten behoeve van het welzijn en het leefklimaat van de bewoners en cliënten van De Oude Plataan.

De stichting heeft geen winstoogmerk. 'ANBI-status: De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van De Oude Plataan aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.'

RSIN: 815832436
Inschrijving Kamer van Koophandel: 09148942
Bankrekening: NL68 RABO 0140972714
Secretariaat:
p/a Zutphensestraatweg 5, 6953 CG  Dieren
E-mail: gulykuiper@hetnet.nl
 

Bestuur per 31 december 2018

Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jan Jansen
Penningmeester: Tom Algera
Secretaris: Chris van Gulyk
Lid: Gerri de Vries-Dijkstra
Lid: Willy Loerts-van Genderen

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ga naar: