Cliëntenraad Rheden

De cliëntenraad van Rheden stelt zich voor

Cliëntenraad: medezeggenschap van cliënten
De cliëntenraad van Rheden vertegenwoordigt de cliënten binnen Rhederhof, De Boomgaard, Kastanjehof en van cliënten die thuis wonen. De Cliëntenraad behartigt hun gemeenschappelijke belangen en geeft de regiodirecteur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden in principe gekozen door de cliënten zelf.

De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet geeft ook aan welke bevoegdheden en mogelijkheden de raad heeft om zijn werk te kunnen doen. De Cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven leden: de onafhankelijk voorzitter en zes leden. Drie leden vertegenwoordigen de cliënten die verblijven in Rhederhof, één lid vertegenwoordigt de cliënten van De Boomgaard, één lid vertegenwoordigt de cliënten van Kastanjehof en één lid vertegenwoordigt de cliënten die thuis wonen. De leden van de cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 
Wij houden ons bezig met zaken die voor de gezamenlijke cliënten van belang zijn. U kunt daarbij denken aan het gevoerde en te voeren beleid op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, huisregels, cliënttevredenheidsonderzoeken en de uitkomsten daarvan en beleid om welzijn te bevorderen.


Werkzaamheden en onderwerpen cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Voor individuele belangen zijn andere mogelijkheden, zoals een klachtencontactpersoon. De cliëntenraad toetst de plannen van het management van Rhederhof, De Boomgaard, Kastanjehof en de thuiswonende cliënten in Rheden aan het cliëntenbelang.
 
De cliëntenraad bekijkt de zorg aan de cliënten door de ogen van de cliënten. De cliënt staat centraal. De cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken. Er is regelmatig contact met het management. De cliëntenraad vraagt regelmatig om toelichting om advies te kunnen geven. De cliëntenraad bespreekt zowel vaste jaarlijkse onderwerpen als beslissingen over actuele ontwikkelingen.


Uw adviezen voor de cliëntenraad

Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van Attent Zorg en Behandeling en de gevolgen van dat beleid voor de cliënten in Rheden. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over zaken die het algemeen cliëntenbelang bevorderen? Neem dan contact op met de cliëntenraad Rheden.
 

Contact

De cliëntenraad wil graag meer van u horen, van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Wij vinden het belangrijk dat u ons kunt vinden en dat wij van u horen. Wij zijn daarom altijd met een delegatie van de cliëntenraad aanwezig bij het huiskameroverleg. Wilt u een cliëntenraadslid spreken, dan kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen (telefoonnummers zijn bekend bij de receptie). U kunt ook een briefje met uw naam, adres of kamernummer en/of telefoonnummer afgeven bij de receptie of in de postbus van de cliëntenraad in de hal van één van de gebouwen deponeren. Een cliëntenraadslid neemt contact met u op. 
U kunt ook een e-mail sturen naar: Cliëntenraad.Rheden@attentzorgenbehandeling.nl.
 

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Namens cliënten van de locatie Rhederhof:

Namens cliënten van de locaties De Boomgaard en Kastanjehof en cliënten die thuis zorg ontvangen:

Onafhankelijk voorzitter:

Sandra de Vlaming, ambtelijk secretaris, is telefonisch bereikbaar op 06 51 37 79 60 of via e-mail: Cliëntenraad.Rheden@attentzorgenbehandeling.nl.

Hier vindt u het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad Rheden.

Meer informatie over de cliëntenraad Rheden vindt u in de folder of op de website.