Cliëntenraad Rheden

De cliëntenraad van Rheden stelt zich voor

Cliëntenraad: medezeggenschap van cliënten
De cliëntenraad van Rheden vertegenwoordigt de cliënten binnen Rhederhof, De Boomgaard en van cliënten die thuis wonen. De Cliëntenraad behartigt hun gemeenschappelijke belangen en geeft de regiodirecteur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden in principe gekozen door de cliënten zelf.

De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet geeft ook aan welke bevoegdheden en mogelijkheden de raad heeft om zijn werk te kunnen doen. De Cliëntenraad bestaat uit maximaal zes leden: de onafhankelijk voorzitter en vijf leden. Drie leden vertegenwoordigen de cliënten die verblijven in Rhederhof, één lid vertegenwoordigt de cliënten van De Boomgaard en één lid vertegenwoordigt de cliënten die thuis wonen. De leden van de raad zijn op persoonlijke titel lid van de raad. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 
Wij houden ons bezig met zaken die voor de gezamenlijke cliënten van belang zijn. U kunt daarbij denken aan het gevoerde en te voeren beleid op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, huisregels, cliënttevredenheidsonderzoeken en de uitkomsten daarvan en beleid om welzijn te bevorderen.


Werkzaamheden en onderwerpen cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Voor individuele belangen zijn andere mogelijkheden, zoals een klachtencontactpersoon. De cliëntenraad toetst de plannen van de directie van Rhederhof, De Boomgaard en de thuiswonende cliënten in Rheden aan het cliëntenbelang.
 
De cliëntenraad bekijkt de zorg aan de cliënten door de ogen van de cliënten. De cliënt staat centraal. De cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken. Er is regelmatig contact met de directie en leidinggevenden, zoals de zorgmanagers. De cliëntenraad vraagt regelmatig om toelichting om advies te kunnen geven. De cliëntenraad bespreekt zowel vaste jaarlijkse onderwerpen als beslissingen over actuele ontwikkelingen.


Uw adviezen voor de cliëntenraad

Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van Attent Zorg en Behandeling en de bevolgen van dat beleid voor de cliënten in Rheden. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over zaken die het algemeen cliëntenbelang bevorderen? Neem dan contact op met de cliëntenraad Rheden.
 


Contact

De cliëntenraad wil graag meer van u horen, van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Wij vinden het belangrijk dat u ons kunt vinden en dat wij van u horen. Wij zijn daarom altijd met een delegatie van de cliëntenraad aanwezig bij het huiskameroverleg. Wilt u een cliëntenraadslid spreken, dan kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen (telefoonnummers zijn bekend bij de receptie). U kunt ook een briefje met uw naam, adres of kamernummer en/of telefoonnummer afgeven bij de receptie of in de postbus van de cliëntenraad in de hal van één van de gebouwen deponeren. Een cliëntenraadslid neemt contact met u op. 
U kunt ook een e-mail sturen naar: Cliëntenraad.Rheden@attentzorgenbehandeling.nl.


Samenstelling Cliëntenraad


Ellen Boevink zorgt als ambtelijk secretaris voor ondersteuning van de cliëntenraad.
De cliëntenraad komt globaal zes keer per jaar bijeen.

Hier vindt u het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad Rheden.