Cliëntenraad Overbetuwe

De Cliëntenraad van Overbetuwe stelt zich voor

Cliëntenraad: medezeggenschap van cliënten
 

Wat kunt u vinden op deze pagina?

  • Inleiding
  • Contact met de cliëntenraad
  • Wat doet de cliëntenraad?
  • Vacature namens de PG-afdeling

Inleiding

De cliëntenraad Overbetuwe vertegenwoordigt de cliënten van Tertzio en cliënten die in de regio Overbetuwe thuiszorg van Attent ontvangen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De cliëntenraad bestaat uit vijf leden: cliënten of contactpersonen/familieleden van cliënten en een onafhankelijk voorzitter.
Elke zorginstelling dient een cliëntenraad te hebben.

Contact met de cliëntenraad

De cliëntenraad van Overbetuwe bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Jan Harkema, onafhankelijk voorzitter; tevens lid Centrale Cliëntenraad Attent Zorg en Behandeling.
  • Henk Kolenbrander, namens cliënten PG-afdeling.
  • Ilona Janssen-Schonenberg, vice-voorzitter, namens somatische cliënten.
  • Erna Lintsen, namens somatische cliënten.

De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Ellen Boevink.

De foto's van Erna Lintsen (namens de somatische cliënten) en Henk Kolenbrander (namens de cliënten PG afdeling) ontbreken.

De cliëntenraad wil graag meer van u horen; van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Wij vinden het belangrijk dat u ons kunt vinden en dat wij van u horen. Wij zijn daarom altijd met een delegatie van de cliëntenraad aanwezig bij de huiskameroverleggen en familiecontactavonden.

Als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Overbetuwe, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Jan Harkema, telefoonnummer 06 512 974 70 of per e-mail JHarkema1@kpnmail.nl. U kunt ook contact opnemen met ambtelijk secretaris Ellen Boevink, telefoonnummer 06 228 77 064 of per e-mail  e.boevink@attentzorgenbehandeling.nl.
 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de zorginstelling. De cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken, zoals veiligheid, gezondheid & hygiëne, recreatie & ontspanning, bejegening van en aandacht voor de cliënten/contactpersonen door medewerkers, aanpak en kwaliteit van de maaltijden, huisvesting, benoeming locatiemanager en renovatie. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is vrijwel de enige bron binnen de zorg- en dienstverlening die de zaken op de juiste manier kan verwoorden vanuit de ervaring van de cliënten. De cliëntenraad kan aan het management gevraagd en ongevraagd advies geven.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Individuele belangen worden niet door de cliëntenraad, maar door de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) of het locatiemanagement behandeld.

Klachten die niet door de EVV of het management naar tevredenheid worden opgepakt, kunnen ter kennis van de klachtenfunctionaris gebracht worden.

Hier vindt u het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad Overbetuwe.
 

Vacature namens cliënten die thuis zorg ontvangen

Er is op dit moment nog één vacature. De cliëntenraad zoekt een afgevaardigde: een familielid of contactpersoon van een cliënt die thuis zorg van Attent ontvangt.

Belangrijk is dat leden in staat moeten zijn om ook los van de eigen privérelatie met een cliënt/bewoner van Attent Zorg en Behandeling, mee te denken over al datgene wat binnen de locaties speelt en van belang is voor het wonen, het welzijn en de zorg van alle cliënten/bewoners (zie ook profielschets).

Alle onkosten die aan de functie van lid van de Cliëntenraad zijn verbonden, worden vergoed en er is voorzien in een passend aanbod voor deskundigheidsbevordering. Een bescheiden vacatieregeling is van toepassing.

Overdag niet beschikbaar kunnen zijn vanwege (werk-)verplichting, hoeft u niet te weerhouden: de cliëntenraad vergadert ’s avonds. De vergaderingen zullen ongeveer zes tot acht maal per jaar plaatsvinden. De vergaderduur is twee uur per vergadering, de voorbereiding vergt ongeveer anderhalf uur per keer en het bijwonen van enkele familiedagen en/of andere bijzondere evenementen wordt erg op prijs gesteld.

Hier treft u de profielschets lid cliëntenraad aan.