Cliëntenraad Arnhem

De Cliëntenraad Arnhem stelt zich voor

Cliëntenraad: medezeggenschap van cliënten

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Attent Zorg en Behandeling in Arnhem  en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De cliëntenraad geeft het management gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken.  
Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden in principe gekozen door de cliënten zelf.
De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet geeft ook aan welke bevoegdheden en mogelijkheden de raad heeft om zijn werk te kunnen doen. De Cliëntenraad voor Arnhem vertegenwoordigt alle afdelingen. Voor elke afdeling bestaat een kiesgroep: Park Sonsbeek, Park Zijpendaal, Park Angerenstein, Park Klarenbeek, De Praets en cliënten die thuis zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen. Voor elke kiesgroep zit iemand in de Cliëntenraad.
 
Wij houden ons bezig met zaken die voor de gezamenlijke cliënten van belang zijn. U kunt daarbij denken aan het gevoerde en te voeren beleid op het gebied van kwaliteit van zorg en dienstverlening, huisregels, cliënttevredenheidsonderzoeken en de uitkomsten daarvan en beleid om welzijn te bevorderen.
De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 personen: de onafhankelijk voorzitter en zes leden die de kiesgroepen vertegenwoordigen. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Cliëntenraad. De leden van de raad zijn op persoonlijke titel lid van de Cliëntenraad.

Werkzaamheden en onderwerpen Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Voor individuele belangen zijn andere mogelijkheden, zoals een klachtencontactpersoon. De Cliëntenraad toetst de plannen van het management aan het cliëntenbelang.
 
De Cliëntenraad bekijkt de zorg aan de cliënten door de ogen van de cliënten. De cliënt staat centraal. De Cliëntenraad adviseert over besluiten die de zorg raken. Er is regelmatig contact met het management van Attent Zorg en Behandeling in Arnhem. De Cliëntenraad vraagt regelmatig om toelichting om advies te kunnen geven. De Cliëntenraad bespreekt zowel vaste jaarlijkse onderwerpen als beslissingen over actuele ontwikkelingen.

Ook actuele zaken als de waskosten en een andere aanpak van de maaltijdvoorziening staan op de agenda van de Cliëntenraad.

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad Arnhem bestaat momenteel uit de volgende personen:

De heer A. Ensink, onafhankelijk voorzitter
De heer B. Kosmeijer, lid namens Park Sonsbeek en vice voorzitter
De heer M.F.J. Rengers, lid namens Park Klarenbeek
Mevrouw E. Janssen - Bongers, lid namens De Praets
Mevrouw A. Punte, lid namens Park Angerenstein
Mevrouw J. Wesseling, lid namens Park Zypendaal

Er is één vacature: vertegenwoordiger namens thuiswonende cliënten.

Drijfveren voor de Cliëntenraad

De Cliëntenraad moet representatief zijn voor cliënten. Van het management wordt verwacht zwaarwegende schriftelijke adviezen van de Cliëntenraad te volgen, als het bijvoorbeeld gaat om voeding, veiligheid, hygiëne en geestelijke verzorging van cliënten. Er is een open contact met het management.
 
Belangrijke drijfveren van de Cliëntenraad zijn:
-        belangenbehartiging van cliënten;
-        sociale motieven;
-        meedenken vanuit persoonlijk en professionele ervaringen;
-        maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 
De Cliëntenraad is proactief en gaat uit van een opbouwende dialoog. We vinden openheid, transparantie en bereidheid tot gesprek heel belangrijk. Om voor cliënten de belangen te behartigen is de Cliëntenraad strijdbaar en zet ze aan tot overleg en deskundige actie.

Hier vindt u het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad Arnhem.

Meer informatie over de cliëntenraad Arnhem vindt u in de folder of op de website.


Contact

De Cliëntenraad wil graag meer van u horen, van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Wij vinden het belangrijk dat u ons kunt vinden en dat wij van u horen. De foto’s en namen van de cliëntenraadsleden komen op de publicatieborden bij de receptie en bij de entree van elke afdeling. Wilt u een cliëntenraadslid spreken, dan kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen of een briefje met uw naam en kamernummer of telefoonnummer bij de receptie afgeven. Een cliëntenraadslid neemt dan contact met u op.
 
U kunt de Cliëntenraad Arnhem bereiken via mail: Sandra de Vlaming (ambtelijk secretaris) s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl of cliëntenraad.reginapacis@attentzorgenbehandeling.nl.

Vacatures cliëntenraad

Er is één vacature binnen de cliëntenraad Arnhem: vertegenwoordiger namens thuiswonende cliënten. De vertegenwoordiger kan een cliënt zijn, maar ook een contactpersoon/familielid van een cliënt. Wilt u meer informatie, neemt u dan vooral contact op met de cliëntenraad of met de ambtelijk secretaris.

Uw adviezen voor de Cliëntenraad

Via de Cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid Attent Zorg en Behandeling in Arnhem. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over zaken die het algemeen cliëntenbelang bevorderen? Neem dan contact op met Sandra de Vlaming (ambtelijk secretaris) s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl, telefoonnummer 06 51 37 79 60 of mailen naar cliëntenraad.reginapacis@attentzorgenbehandeling.nl.