Cliëntenraad

Medezeggenschap cliënten - Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een orgaan dat de belangen van alle cliënten behartigt. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden in principe gekozen door de cliënten zelf.
De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet geeft ook aan welke bevoegdheden en mogelijkheden de raad heeft om zijn werk te kunnen doen.
Ten behoeve van iedere locatie of regio van Attent Zorg en Behandeling is een cliëntenraad ingesteld. Deze cliëntenraden overleggen met het management van de locatie of regio over zaken die van belang zijn voor de cliënten van de betreffende locatie of regio.
U kunt daarbij denken aan het gevoerde en te voeren beleid op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, huisregels, cliënttevredenheidsonderzoeken en de uitkomsten daarvan, beleid op het gebied van het bevorderen van het welzijn en het financieel beleid.
Daarnaast is er een centrale cliëntenraad. In deze raad komen zaken aan de orde die voor geheel Attent Zorg en Behandeling van belang zijn. De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de locale of regionale cliëntenraden en heeft periodiek overleg met de raad van bestuur van Attent Zorg en Behandeling.


Meer weten?

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad van Attent Zorg en Behandeling, dan kunt u hieronder de betreffende informatie downloaden.

Algemene informatie cliëntenraad